pts
วันที่เรื่อง
27/02/66รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
26/02/66ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานบ้านวิชาการครั้งที่ 4 "OPEN HOUSE P.S.W"
08/09/65ประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประจำปีการศึกษา 2565
21/08/65เผยแพร่ผลงาน Best Practice คุณครูศิริพร พรหมประศรี คุณครูเสาวภา ผาพองยุน
09/08/65โรงเรียนโพธิแสนวิทยาแจ้งประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมา จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
22/05/65ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา นักเรียนที่มีปัญหา ยังไม่จบ หรือออกกลางคัน แล้วสนใจกลับมาเรียน แต่ไม่มีเวลาพอ สนใจสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนได้เลย รับสมัครนักเรียนการศึกษาทางเลือก พสว. สานฝัน ปันโอกาส. ปีการศึกษา. 2565 ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2565

นายปราโมท พระหันธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

ข่าวสารกิจกรรม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9social network
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17E -Service
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน