1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

3. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

4. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

         – แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

5. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6. พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

7. พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8. พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562