กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2566

โรงเรียนโพธิแสนวิทยาร่วมกับมทบ.29 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น.ที่ข้างสระน้ำพลังงานโซลาร์เซลส์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ บ.แสนพัน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมเนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและลดมลภาวะเป็นพิษศจากฝุ่นและหมอกควัน