กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดย นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมประกวดแข่งขัน เช่น การแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น เป็นการส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร

.