กิจกรรมไหว้ครู ปี2566

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา นำโดย นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพ ความรักากตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่ดี้แก่ศิษย์ กิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู การมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา