ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผลการแข่งขันดังนี้

1.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เหรียญทองลำดับที่ 5

นักเรียน นายภูสิทธิ์ แก้วมุกดา

ผู้ฝึกซ้อม นางศิริพร พรหมประศรี

2. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 เหรียญทองลำดับที่ 31

นักเรียน 1. นายธณากร หนูดา 2. นายวิวรรธน์ ศรีจันทร์ 3. นายสุราเดช ขวาธิจักร

ผู้ฝึกซ้อม 1. นายเข็มเพชร ศรีทอง 2. นายจักรี พรมเกตุ

3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เหรียญทองลำดับที่ 7

นักเรียน นางสาวศศิวิมล อุ่มจันทร์สา

ผู้ฝึกซ้อม นางสาวภัควลัญชญ์ ศรีประภา

4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เหรียญเงินลำดับที่ 28

นักเรียน 1. นายกฤษณะ เมษา 2. เด็กชายวัชรพล เกษมสานต์

ผู้ฝึกซ้อม 1. นายโรจนศักดิ์ อินทนน 2. นางรัตดาภรณ์ แสงสว่าง