รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1047540634
รหัส Smis 8 หลัก :  47012009
รหัส Obec 6 หลัก :  540634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  โพธิแสนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Phothisanwittaya.
ที่อยู่ : หมู่ที่  14  บ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์ :  042162422
โทรสาร :  042162422
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  19/03/2524
อีเมล์ :  potisanwitta@obec.go.th
เว็บไซต์ :https://www.potisan.ac.th/
Facebook :  https://www.facebook.com/potisanw?fref=ts
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  อุ่มจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     37 กม.