นายปราโมท พระหันธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Tel.0819554677

นายอนุชา แก้วปัญญา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Tel.0818729328