โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  19   มีนาคม  พ.ศ.2524  ตั้งอยู่ที่บ้านแสนพัน 

ตำบลอุ่มจาน  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ชื่อโรงเรียนโพธิแสนวิทยา  เป็นการนำเอาชื่อวัด

“วัดโพธิ์ชัย”  และชื่อหมู่บ้าน  “บ้านแสนพัน”  รวมเข้าด้วยกัน

          เมื่อเริ่มดำเนินการสอน  โรงเรียนได้ขอใช้อาคารเรียนของ  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ

ที่  211 เนื่องจากไม่มีอาคารเรียน  จนกระทั่งวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2527  จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  โดยมีเนื้อที่จำนวน  50  ไร่  อาคารเรียนแบบ  208  จำนวน  1  หลัง  โรงฝึกงาน  1  หลัง  บ้านพักครู  5  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  เปิดทำการสอนนักเรียนชั้น  ม.1 – ม.3

          โรงเรียนโพธิแสนวิทยาตั้งอยู่ในพิ้นที่ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  30   กิโลเมตร  และห่างจากตัวอำเภอกุสุมาลย์  ประมาณ  28  กิโลเมตร  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

รายได้และฐานะความเป็นอยู่ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาต่ำ  กรมสามัญศึกษาได้รับคัดเลือกให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้นมา   และในปี พ.ศ.2535  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ซื้อรถบัส

ขนาด  50 ที่นั่งไว้บริการรับ – ส่งนักเรียนตามโครงการทดลองรูปแบบและวิธีขยายโอกาสทางการศึกษา

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ         จรด  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 (ระยะ 502.50 เมตร)

          ทิศใต้             จรด  ที่ดินเอกชน (ที่นาระยะ 405.90 เมตร)     

          ทิศตะวันออก    จรด  ถนน ร.พ.ช. ของหมู่บ้านแสนพัน (ระยะ 256.30 เมตร) และที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันตก      จรด  ที่ดินเอกชน  (ทางลูกรัง  ระยะ 251.60 เมตร)