ประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยาเข้ารับการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีคณะกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นประธานในการประเมินคัดเลือกโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน