ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่11

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา นำโดย นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยคณะ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมดาวกระจายโรงเรียนโพธิแสนวิทยา