พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สอบไล่ได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สอบไล่ได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปัญโญ เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สอบไล่ได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมดาวกระจาย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา